Provoz školní družiny

Školní družina realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Patří sem klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností – může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, po skončení řízené činnosti ŠD, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 • přezůvky
 • pracovní zástěrku nebo větší staré tričko (ochrana oděvu při výtvarné činnosti)
 • převlečení na pobyt venku
 • převlečení do družiny

Vše podepsané a uložené v plátěném pytlíku.

 • Ranní provoz: 6:40 – 7:40 hod.
 • Odpolední provoz: 11:30 – 17:00 hod.

11:30 – 13:00                  oběd, odpočinkové činnosti – volná hra

13:00 – 14:30                  činnost řízená vychovatelkou, zájmová činnost

14:30 – 15:00                  rekreační činnost, pobyt venku, vycházky, odchody žáků

15:00 – 17:00                  odpočinkové činnosti, odchody žáků

 

V době od 13:00 do 14:30 probíhá v družině řízená činnost a prosíme, aby nebyla narušována vyzvedáváním dětí ze školní družiny.

Poplatek za školní družinu se řídí dle Směrnice o úplatě za pobyt ve školní družině.

Výše úplaty za pobyt ve školní družině pro dítě přihlášené k pravidelné docházce:

celodenní pobyt ve školní družině     100 Kč měsíčně

ranní pobyt ve školní družině                50 Kč měsíčně *

                                                                * tento poplatek platí pouze účastník ranní družiny

Úplata za pobyt žáka přihlášeného k pravidelné docházce se provádí na celý rok nebo pololetně. (1000,- Kč/rok; 500,- Kč/pololetí)

Způsob a termín platby

 • za 1. pololetí (září až leden) splatné do 30. 9.
 • za 2. pololetí (únor až červen) splatné do 31. 1.

Úplata za pobyt ve školní družině je splatná přednostně převodem na účet; v mimořádných případech složením hotovosti v kanceláři školy.

 • číslo účtu: 1382095379/0800
 • variabilní symbol: uveďte podle čísla oddělení, které Vaše dítě navštěvuje
  80 … ranní družina
  81 … 1. oddělení
  82 … 2. oddělení
  83 … 3. oddělení
  84 … 4. oddělení
 • do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte a účel platby (např. poplatek ŠD)

Rodiče mohou žádat o úlevu z placení družiny, pokud je rodinný příjem nižší než 1,25 % živ. minima. Více informací u vedoucí vychovatelky.