Projekty školy

Název projektu

Přírodní zahrada ZŠ Klobouky

Registrační číslo projektu

číslo žádosti 1190700348

Operační program

Národní program životního prostředí, výzva: 7/2019 – 6.1.C c)

Poskytovatel dotace

Státní fond životního prostředí

Délka trvání projektu

od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020

ZŠ jako žadatel/partner

žadatel

Celková výše dotace

488 099,75 Kč, 85 % SFŽP ČR

86 135,25 Kč, 15 % zřizovatel Město Klobouky u Brna

574 235,00 Kč celkové uznatelné náklady

Popis projektu

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady v areálu ZŠ Klobouky. Součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 1 253 m2. Aktivita vede k rozvoji venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména v předmětech environmentální výchovy, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Projekt přírodní zahrady

 

 
 

 

Název projektu

Šablony II pro Základní školu Klobouky u Brna

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015890

Operační program

OP VVV

Poskytovatel dotace

MŠMT

Délka trvání projektu

od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

ZŠ jako žadatel/partner

žadatel

Celková výše dotace

1 189 215,- Kč, 100 % (85 % ESF + 15 % ČR)

Popis projektu

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na podporu extrakurikulárních aktivit a na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Šablony realizované školou:

1.     Školní speciální pedagog

2.     Školní kariérový poradce

3.     Vzdělávání pedagogických pracovníků

4.     Vzdělávání pedagogického sboru

5.     Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

6.     Kluby pro žáky ZŠ:

a) čtenářský klub;

b) klub zábavné logiky a deskových her;

d) badatelský klub;

7.     Projektový den ve škole

8.     Projektový den mimo školu

Název projektu

Šablony III pro Základní školu Klobouky u Brna

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020751

Operační program

OP VVV

Poskytovatel dotace

MŠMT

Délka trvání projektu

od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

ZŠ jako žadatel/partner

žadatel

Celková výše dotace

749 898,- Kč, 100 % (85 % ESF + 15 % ČR)

Popis projektu

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na podporu extrakurikulárních aktivit a na rozvoj projektové výuky

Šablony realizované školou:

1.     Školní speciální pedagog

2.     Školní kariérový poradce

3.     Kluby pro žáky ZŠ:

d) badatelský klub;

4.     Projektový den ve škole

Název projektu

Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Anotace projektu:

 

Anotace projektu: Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP a jako takový naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáci, rodiče, veřejnost atd. Projekt je tvořen jako průřezový mezi různými stupni primárního a sekundárního vzdělávání (ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Registrační číslo projektu

 

Operační program

OP VVV

Poskytovatel dotace

JmK

Délka trvání projektu

od 1. 12. 2017 do 30. 11.2020

ZŠ jako žadatel/partner

partner

partnerská škola:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

Celková výše dotace

bez finanční účasti

Popis projektu

Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky pak rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ. Na SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy.

Projekt „Mléko do škol“ je součástí tzv. „Školního projektu“. Evropská unie a Česká republika se podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol a dětem se dostávají mléčné výrobky buď zcela zdarma (neochucené) anebo s příplatkem (ochucené).

Do projektu jsou zařazeni žáci základních škol.

V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.

Projekt Ovoce a zelenina do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků prvního i druhého stupně základních škol za pomoci evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány minimálně dvakrát měsíčně.

Dle nařízení vlády lze v projektu nabízet ovoce a zelenina, která z 25% může být v podobě šťáv. Ovoce či zeleninu vybírají praví odborníci, aby byla v té nejlepší kvalitě, která zaručuje delší trvanlivost produktů.

 

Název projektu

Vzdělávací cíle programu Ekoškola

 

Hlavním cílem programu Ekoškoly je, aby žáci, učitelé, provozní zaměstnanci a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Sedm kroků umožňuje, aby děti měnily prostředí školy a své návyky. Zároveň děti získávají užitečné dovednosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování.

Žáci mají získat zejména pozitivní vztah k prostředí školy a jejímu okolí a chtějí je měnit, aby bylo příjemné a ekologické. Měly by porozumět tomu, jak jejich činnost ve škole (např. zacházení s vodou, energií, odpady….) ovlivňuje přirozené procesy v životním prostředí, identifikují environmentální problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, které se projevují ve škole a jejím okolí. Analyzují příčiny, důsledky těchto problémů a konflikty vznikající při řešení. Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, že je mohou ovlivnit a, že se mohou do jejich řešení zapojit.

Žáci zkoumají efektivitu navrhovaných a realizovaných opatření k ekologizaci provozu školy, analyzují stav školy ve stanovených oblastech, plánují zlepšení současného stavu, navrhují opatření, která realizují, monitorují a vyhodnocují jejich fungování a dopad.

Svým každodenním chováním přispívají k naplňování těchto opatření. Žáci informují o výsledcích této práce celou školu a šíří informace navenek (do obce apod.). Prezentací svých úspěchů motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost).

Žáci partnersky spolupracují v týmu s ostatními žáky a dospělými ve škole a v obci.

7 kroků

Metodika 7 kroků Ekoškoly je jednoduchá, ale promyšlená a ověřená cesta, jak uskutečnit pozitivní změny ve škole a jejím okolí.Ekoškoly na celém světě postupují podle metodiky 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Žádná škola není stejná, proto i plnění 7 kroků má v každé škole jedinečnou podobu, závislou na její situaci a možnostech.

  • krok: EKOTÝM

Ekotým je hybatelem všech dalších kroků a aktivit v Ekoškole. Je sestaven především z žáků, ale také ho mohou tvořit učitelé a provozníc zaměstnanci, případně i zástupci vedení školy, rodičů a dalších místních občanů. Žáci mají v Ekotýmu, stejně jako v celé Ekoškole, hlavní slovo.

  • krok: ANALÝZA

Procházení školy a analyzování, jaké jsou silné a slabé stránky školy a její dopad na životní prostředí ve vybraných tématech. Výsledky analýzy ukazují, na co by se mělo zaměřit v plánu činností.

  • krok: PLÁN ČINNOSTÍ   

Vychází z analýzy.  Naplánování konkrétní činnosti a úkolů, co se ve škole a jejím okolí budeme snažit zlepšit, termíny pro jejich splnění a zodpovědné osoby.

  • krok: MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ  

Pravidelné zjišťování, jak se daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které jsme si dali v plánu činností.

  • krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE   

Ve výuce se seznamují žáci s tématy, kterými se budeme zabývat. Tento krok pomáhá žákům pochopit souvislosti a to, proč je užitečné se vybraným tématům věnovat.

  • krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Snaha informovat o tom, čemu se věnujeme, co se povedlo a do čeho se mohou ostatní také zapojit. Komunikace nejen ve škole, ale také s rodiči, širší veřejností, úřady.

  • krok: EKOKODEX

Vytvoření ekokodexu jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží  jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí. Tvorba ekokodexu nabízí příležitost pro jeho kreativní ztvárnění v podobě básní či písní, obrazů či soch a podobně.

Témata Ekoškoly

Ekoškola v České republice pracuje s  tématy, které dávají programu potřebnou šíři. Tato témata pomáhají žákům porozumět různým stránkám životního prostředí školy a jejího okolí a realizovat pozitivní změny.

Tématům Ekoškoly se školy věnují ve výuce, v rámci projektových dnů a týdnů nebo tematických dnů. Školy připravují v rámci těchto témat výukové programy pro mladší žáky či pořádají osvětové akce pro veřejnost. K seznámení žáků s tématy může škola využít pracovní listy Ekoškoly.

ODPADY
Žáci se seznámí s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená předcházet vzniku odpadu, a pátrají, co pro to ve škole dělají a co by se ještě dalo dělat. Pracují s odpadovým materiálem a využívají ho k tvůrčí činnosti. Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jaký by ještě bylo možné třídit. Seznamují se s tím, kde jsou koše na odpad umístěné, mohou hodnotit vhodnost jejich umístění a navrhují možná označení košů a tvorbu informačních materiálů o třídění ve škole pro ostatní.

VODA
Žáci pochopí význam vody a proč je důležité vodou šetřit. Dozvědí se, odkud se bere voda v kohoutku v jejich škole a kam putuje voda odpadní. Ve škole hledají možné úspory vody. Přemýšlejí nad rozdílem mezi vodou z kohoutku a vodou balenou, zjišťují, jakou vodu ve škole pijí. Seznámí se s principy šetrného úklidu a přemýšlejí, co z toho mohou aplikovat ve škole. Sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy, a navrhují možné šetrnější alternativy.

PROSTŘEDÍ ŠKOLY
Žáci se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí školy, zkoumají ho z hlediska ekologie, ale i estetiky a dobrého pocitu. Řeší, jak vyzdobit školní chodby vlastními návrhy, zvýšit počet kytek ve škole, vytvořit odpočinkové místnosti a venkovní učebny včetně pocitových chodníků atd.  Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěli změnit. Navrhují úpravy zahrady, školního hřiště a okolí.

ENERGIE
Žáci zjišťují spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole, vytváří cedulky k vypínačům, učí se správně větrat a „tlačí“ školu k nákupu energeticky úsporných spotřebičů.

DOPRAVA
Žáci pořádají osvětové kampaně za využívání veřejné hromadné dopravy či organizují cyklistické dny. Pomocí hlukoměrů mohou měřit množství hluku, které způsobují automobily v okolí školy a výsledky prezentovat i představitelům města.

ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL
Žáci odhalují a porovnávají dopady na životní prostředí u různého zboží. Hledají k přírodě šetrnější alternativy při nakupování a svá zjištění sdílejí doma i s veřejností prostřednictvím osvětových kampaní.

KLIMATICKÉ ZMĚNY
Žáci sledují vliv školy a také svého města na mikroklima kraje. Zjišťují, jakým způsobem probíhají klimatické procesy a co vše je ovlivňuje. Přemýšlejí, jak svým vlastním každodenním jednáním mohou přispět k ochraně celosvětového klimatu.

BIODIVERZITA
Žáci se zaměřují na sledování geneticky modifikovaných organismů a jejich vlivu na životní prostředí, zjišťují rozdíl mezi přírodní a uměle vytvořenou zahradou, staví hmyzí hotely na školních zahradách a mnoho dalšího.

JÍDLO A SVĚT
Žáci zjišťují původ potravin. Vyhodnocují, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se s biopotravinami, Fair Trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují si vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se sami si připravit jídlo.