Provoz ŠK

Školní klub poskytuje žákům školy výchovnou, vzdělávací, zájmovou a relaxační činnost zejména ve dnech školního vyučování. Činnost školního klubu je zajištěna prostřednictvím zájmových kroužků a nabídkou spontánních činností v prostorách školního klubu. Školní klub je důležitým místem pro rozvoj osobnosti žáka, jeho schopností a dovedností. Klub vytváří podmínky umožňující bližší kontakt mezi žáky navzájem, žáky a školou, školou a rodiči. Cílem vzdělávání ve školním klubu je připravit žáka pro život prostřednictvím volnočasových aktivit a vybavit je potřebnými kompetencemi. Klubová místnost je určená především k spontánním aktivitám a relaxaci žáků, kteří zde tráví volný čas, čekají na odpolední vyučování, autobus.

Školní klub realizuje:

 • Pravidelnou činnost (řízenou vychovatelkou ŠK)
 • Odpočinkové činnosti – jedná se např. o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka a jeho poznání a sebepoznání, umožňují žákům seberealizaci a další fyzický a duševní rozvoj.
 • Příležitostné akce školy
 • Otevřenou nabídku spontánních činností:
   •  relaxační aktivity
   • deskové a karetní hry
   • práce na počítači
   • tradiční tvoření (velikonoce, vánoce,…)
   • závodivé hry, soutěže, sportovní aktivity
   • gastronomické tvoření

 

Odpolední provoz

Pondělí

12:30 – 15:00

Úterý

12:30 – 15:00

Středa

13:25 – 15:00

Čtvrtek

12:30 – 15:00

Pátek

13:25 – 15:00

Poplatek za školní klub se řídí dle Směrnice o úplatě za pobyt ve školním klubu.

Výše úplaty za pobyt ve školním klubu pro účastníka přihlášeného k pravidelné docházce činí  50 Kč měsíčně.

Úplata za pobyt žáka přihlášeného k pravidelné docházce se provádí pololetně. (500,- Kč/rok; 250,- Kč/pololetí).

Způsob a termín platby:

 • za 1. pololetí (září až leden) splatné do 30. 9.
 • za 2. pololetí (únor až červen) splatné do 31. 1.

 

Úplata za pobyt ve školní družině je splatná přednostně převodem na účet; v mimořádných případech složením hotovosti v kanceláři školy.

 • číslo účtu: 1382095379/0800
 • variabilní symbol: 4
 • do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a účel platby (např. poplatek ŠK)