Formuláře ke stažení

Přestup do ZŠ Klobouky u Brna

K přestupu žáka do ZŠ Klobouky u Brna je třeba, aby rodiče podali o Žádost přestup. Potřebné formuláře najdete na této stránce.

 

Dále je třeba doložit:

 • kopii rodného listu dítěte
 • a případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny
 • cizinci mimo EU ještě kopii cestovního pasu a povolení k pobytu

 

Přestup do ZŠ Klobouky u Brna do 6. ročníku

K přestupu žáka do 6. ročníku na ZŠ Klobouky u Brna je třeba, aby rodiče podali žádost během dubna a května.

Uchazeče o studium na víceletém gymnáziu prosíme o informaci na info@zsklobouky.cz, zda budou v případě neúspěchu u přijímacího řízení pokračovat v základním vzdělávání na naší škole.

 

 • Žádost o přestup do ZŠ Klobouky u Brna – PDF / DOCX
 • Zápisní list do ZŠ Klobouky u Brna – školní matrikaPDF / DOCX
 • Prohlášení zákonných zástupců žákaPDF / DOCX
 • GDPR – informace o zpracování osobních údajůPDF

Zápis do 1. ročníku ZŠ Klobouky u Brna27. dubna 2021 

 • 36, § 37, § 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

V té době předkládá zákonný zástupce dítěte řediteli školy Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad plnění povinné školní docházky. S rozhodnutím, zda je dítě do školy zralé, pomohou rodičům nejlépe učitelky MŠ. Rodič se může také obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), kde odborné pracovnice provádí testování dětí na školní zralost.  

 

Kdo půjde k zápisu? 

 • děti narozené v období od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015 
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné poslat do školy datovou schránkou (gj4zn56) nebo mailem s elektronickým podpisem na adresu info@zsklobouky.cz. Žádost je možné také doručit do školy osobně v den zápisu ve škole. 

Potřebujete:  

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – PDF / DOCX
 • Zápisní list do ZŠ Klobouky u Brna – školní matrikaPDF / DOCX
 • Prohlášení zákonných zástupců žákaPDF / DOCX
 • GDPR – informace o zpracování osobních údajůPDF
 • kopii rodného listu dítěte 
 • případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny 
 • cizinci mimo EU ještě kopii cestovního pasu a povolení k pobytu 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Klobouky u Brna – 27. dubna 2021

 • 36, § 37, § 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V té době předkládá zákonný zástupce dítěte řediteli školy Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad plnění povinné školní docházky. S rozhodnutím, zda je dítě do školy zralé, pomohou rodičům nejlépe učitelky MŠ. Rodič se může také obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), kde odborné pracovnice provádí testování dětí na školní zralost.

Uvažuje-li rodič o odkladu povinné školní docházky, je doporučující posudek z PPP nezbytnou přílohou Žádosti o odklad. Vzhledem k vytížení poraden, doporučujeme domlouvat si termín již v lednu, únoru tak, aby v dubnu mohl zákonný zástupce posudek doložit.

Kdo půjde k zápisu?

 • děti narozené v obdobíod 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Odklad plnění povinné školní docházky

Žádost o odklad je možné poslat do školy datovou schránkou (gj4zn56) nebo mailem s elektronickým podpisem na adresu info@zsklobouky.cz. Žádost je možné také doručit do školy osobně v den zápisu ve škole.

Potřebujete:

 • Žádost o odklad – je třeba doložit dvě přílohy – PDF / DOCX
  • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
  • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
 • GDPR – informace o zpracování osobních údajůPDF
 • kopii rodného listu dítěte

Pokud rodič dosud nemá některou z příloh, správní řízení o odkladu se přeruší.

Dary pro rozvoj vzdělanosti

Poskytnuté dary budou určeny na zpříjemnění školního prostředí, dovybavení učeben, nákup pomůcek či technického vybavení školy. Příspěvek je možné také použít na úhradu školních akcí a vzdělávacích programů pro žáky.

 

Jakým způsobem můžete naši školu podpořit?

 • Projevte svou vůli na tel. 519 419 181, na info@zsklobouky.cz nebo na osobním setkáním.
 • Sepíšeme společně jednoduchou darovací smlouvu na peněžní nebo věcný dar – PDF / DOCX.
 • Finanční dar zašlete na účet školy: 138 209 53 79/0800

 

Velice děkujeme za projevenou přízeň.

Ing. Jana Králová, ředitelka školy

 • Žádost o uvolnění z tělesné výchovy – PDF / DOCX
 • Žádost o uvolnění z vyučování – PDF / DOCX
 • Žádost o opakování ročníku ze zdravotních důvodů – PDF / DOCX
 • Žádost o pokračování v základním vzdělávání- PDF / DOCX
 • Žádost o komisionální přezkoušení žáka- PDF / DOCX
 • Žádost o individuální vzdělávací plán- PDF / DOCX
 • Plná moc k zastupování žáka – PDF / DOCX
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – PDF
 • Žádost o ošetřovné – PDF