Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Základním účelem tohoto pracoviště je poskytnout poradenské služby ve škole žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

ŠPP kromě spolupráce ve škole zajišťuje koordinaci a spolupráci s jinými poradenskými pracovišti jako PPP, SPC, SVP, popř. OSPOD.

Smyslem služeb, které ŠPP poskytuje, je především vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných, podpora žáků s výchovnými a vzdělávacími obtížemi, začleňování žáků z odlišného kulturního či sociálního prostředí, ale také včasné odhalení projevů rizikového chování, či školní neúspěšnosti žáků. Nedílnou součástí ŠPP je také poskytování kariérového poradenství jak žákům, tak rodičům.

Činnost ŠPP zajišťují výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog a kariérový poradce.

O své činnosti si pracoviště vede potřebnou dokumentaci a obecně klade důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.